Školní vzdělávací plán

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

                          

Charakteristika školy

Jedná se o jednotřídní mateřskou školu, která byla založena v obci Jamolice v roce 1958. První zmínky o sezónním útulku jsou v archivních záznamech z roku 1946. Původní budova byla velmi skromná, prostorové možnosti byly omezené. Z těchto důvodů přistoupil místní národní výbor v roce 1989 k rekonstrukci bývalé základní školy a v následujícím roce došlo k přestěhování do nových prostor, ve kterých působí mateřská škola doposud.

 

Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem. Výuku a výchovu zajišťuje ředitelka, kvalifikovaná pracovnice s 25letou praxí a učitelka, kvalifikovaná pracovnice s osmiletou praxí. Školnice vykonává úklidové práce, připravuje svačiny pro děti a chystá obědy přivezené ze školní jídelny ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově.

 

Podmínky a organizace vzdělávání

Věcné (materiální) podmínky

 

školka disponuje menšími prostory. Uspořádání nábytku je vyřešeno formou tzv.“koutků“  s možností individuální hry stejně jako hry ve skupině

třída je vybavena hračkami, pomůckami, stavebnicemi z plastu, dřeva a jiných měkkých materiálů, které odpovídají počtu a věku dětí

hračky jsou umístěny tak, aby na ně děti samy dosáhly a mohly je využívat ke svým činnostem

hračky se daří dle možností doplňovat a obměňovat, děti však využívají i hraček starších

hračky jsou bezpečné, zdravotně nezávadné a odpovídají antropometrickým požadavkům

nábytek je pevně ukotven, aby zaručoval bezpečnost

o estetický vzhled mateřské školy pečují paní učitelky a paní školnice

na výzdobě a úpravě MŠ se v mnohém podílejí děti samotné svými výtvory

zahrada je menší,nově vybudovaná, nachází se na ní pískoviště 4x4 m kryté plachtou,multifunkční skluzavka a prolézačka, vahadlo koníci a houpačka-hnízdo.Všechny prvky jsou vyrobeny z akátového dřeva a jsou certifikovány. Součástí zahrady je také nová dřevěná pergola.

všechny vnitřní i venovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy

 

Životospráva

 

dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, jsou dodržovány vhodné intervaly mezi podáváním jídel

po celý den je zajištěn pitný režim v podobě čajů a vody,  každé dítě má svůj hrníček, děti se obsluhují samy pod dohledem pedagogů

denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku

denní rytmus a řád je flexibilní k aktuálním situacím

děti mají dostatek volného pohybu ve třídě i venku

ven chodíme denně, téměř za každého počasí

děti nejsou nuceny ke spánku, mohou dle potřeby jen odpočívat

všichni zaměstnanci MŠ poskytují dětem správný přirozený vzor zdravého životního stylu, jdou dětem příkladem a motivují je i k ochutnávání jídel, která nemají rády, ale jsou zdravá

  

Psychosociální podmínky

 

snahou a cílem MŠ je respektování potřeb dětí, na něž pedagogové dle individuality jednotlivců reagují

pedagogické pracovnice svým přístupem a vystupováním usilují o spokojené, jisté a bezpečné prostředí MŠ

postavení všech dětí je rovnocenné

děti nejsou stresovány a neurotizovány chvatem a spěchem, nejsou neúměrně zatěžovány

je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí

pedagogové plní funkci výchovně-vzdělávací a plně se dětem věnují

volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená nezbytnou mírou omezení, děti si s p.učitelkou ve třídě vytvářejí pravidla chování, která se snaží dodržovat a která je vedou prosociálním směrem

s dětmi nemanipulujeme, využíváme vhodné způsoby motivace, vyvarujeme se přemrštěné organizace

děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru

učitelka děti včas upozorňuje, že bude třeba hru ukončit, např. na smluvený signál nebo písničku

plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí

děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny

je uplatňován individuální adaptační režim

pedagogové navozují situace klidu, pohody a relaxace

děti bez obav sdělují, že něco chtějí

děti mají možnost vidět zdvořilé jednání mezi ředitelkou, učitelkou, rodiči i provozním zaměstnancem

učitelka klade na děti požadavky, které jsou vzhledem k věku a schopnostem schopny zvládnout

děti se účastní kooperativních, skupinových a frontálních činností, jsou zařazovány prvky prožitkového učení

učitelka vede děti k tomu, aby děti samy nacházely možnosti řešení a na učitelku se obracely, když si neví rady

celková atmosféra MŠ je budována na slušnosti, zdvořilosti a vzájemné úctě mezi dítětem a pedagogem, mezi školou a rodinou

 

 

 

 

 

Řízení mateřské školy

 

řízení mateřské školy zabezpečuje ředitelka, která spolupracuje se zřizovatelem

mateřská škola má 2 pedagogické pracovnice, které mají odpovídající vzdělání 

výdej stravy a úklid zajišťuje školnice

organizační řád, náplň práce, směrnice MŠMT vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy

povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny (pracovní náplně zaměstnanců)

velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství

ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje ve vzájemné spolupráci

jsou respektovány a konzultovány názory všech pracovníků

MŠ má funkční informační systém jak uvnitř školy, tak i navenek

pro pedagogické pracovníky jsou v režimu školy zařazeny pedagogické porady

na spolupráci s rodiči se podílejí všichni zaměstnanci dle potřeb školy a plánovaných akcí

obě učitelky spolupracují a snaží se ke spolupráci přivést i rodiče

 

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Název programu – Kam nás nohy ponesou?

 

ŠVP „Kam nás nohy ponesou?“ slouží jako podklad pro tvorbu TVP. Umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Je přehledně zpracován do 4 integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období: jaro, léto podzim, zima.

Jaro – Země v rozkvětu

Léto – Země plná záře

Podzim – Země plná barev

Zima – Země zázraků

Integrované bloky jsou rámcové, nastiňují záměry a jsou dále členěny na měsíční témata a podtémata. Témata jsou zpracována tak, aby vyhovovala dětem i učitelkám a jsou neustále doplňována o nové poznatky a náměty. Jak dlouho budeme pracovat se zvolenými tématy určí děti svým zájmem a vzniklou situací ve třídě.

 

Filozofie

 

Laskavým, vstřícným a přátelským prostředím chceme probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše už umí, zvládne a dokáže. Chceme rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě a k druhým, vytvářet ovzduší vzájemné důvěry. Protože je naše školka jednotřídní, heterogenní a věkově různorodá a navštěvují ji děti od 2,5 do 7 let, dá se mnohem názorněji rozvíjet vzájemná empatie, tolerance, respekt, pomoc mladšímu, slabšímu, je více možností děti pochválit, když např. starší pomáhá mladšímu, naopak když menší děti se snaží vyrovnat starším dětem.

 

 

 

Cíle pro naši práci s dětmi

 

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Chceme umožnit dětem každodenní přirozený pohyb v mateřské škole i venku a tím položit základy zdravému životnímu stylu a vytvářet prostor pro zdravý rozumový a tělesný vývoj dítěte předškolního věku.

 

Hlavní myšlenka programu

 

Školní vzdělávací program je vypracován podle zásad stanovených Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a jeho cílem je umožnit dětem každodenní přirozený pohyb v MŠ i při pobytu venku, upevnit zdravý životní styl a návyky pro další život, seznamovat se se základními pravidly bezpečnosti. Pohybové činnosti nenásilnou a přirozenou formou pomáhají rozvíjet osobnost dítěte po fyzické i psychické stránce. Pohybové hry u dětí rozvíjejí smysl pro spravedlnost, toleranci a kamarádství, ohleduplnost a v dnešní hektické době, kdy spoustu dětí chodí ven jen v době pobytu ve školce, také upevňování zdraví.

 

V našem ŠVP vycházíme také z lidových tradic a zvyků,  podporujeme hlavně kamarádství mezi dětmi a začlenění do společnosti. Pomocí střídajících se ročních období nabízíme  dětem škálu smysluplných činností a aktivit.

Snažíme se s celým kolektivem naší MŠ poskytnout dětem v naší vesnické školce kulturní akce srovnatelné s městskými školkami.

 

Metody a prostředky

 

Využíváme při práci s dětmi takové metody a prostředky , které jsou přiměřené věku dětí.

 

Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí. Dále pak veselé činnosti pro potěšení a činnosti řízené, které jsou sladěny s hrou. Jde o individuální činnost, skupinovou práci,kooperativní práci,  zaměstnání, pokusy a experimenty.

Plánované činnosti by měly být vázány k tomu, co dítě prožívá, co je rozvíjí a co potřebuje. Jednou z hlavních metod je používání komunitního kruhu, který napomáhá budování vztahů založených na vzájemné úctě, důvěře a respektu. Je možností především navození prožitku, výměnou informací, pocitem sounáležitosti.

Máme tak možnost pozorovat a poznávat vztahy mezi dětmi, snažíme se, aby děti neznaly stres, napětí a uměly se tak pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy.

Děti se učí vzájemně komunikovat i s dospělými, hovořit otevřeně o svých problémech a budovat v sobě pocit sebevědomí, mít vlastní názor, umět spolupracovat, učí se empatií a také dokázat říct „ne“.

Schopnost naslouchat, rozpoznávat, sdělit si navzájem naše postřehy a poznatky, vzájemně spolupracovat, sebevzdělávat se, být otevření novým věcem a poznatkům, to vše je pro nás velkým posláním.

 

„Kam nás nohy ponesou?“


Krůček sem, krůček tam, 

do světa se podívám. 

Poznám nové kamarády,

postavím si z kostek hrady,

zpívání a tancování, hraní,

spaní, povídání,

to mě baví velice

v naší krásné školičce.

 

 

 

Vypracováno pedagogy MŠ. Projednáno a schváleno na pedagogické poradě dne 30.8.2016. Účinnost nabývá dnem 1.9.2016

V Jamolicích 30.8.2016 Hana Nekulová  ředitelka MŠ Jamolice.