Zápis dětí

Zápis dětí do MŠ v Jamolicích se koná ve čtvrtek 7. května 2020 od 9.00 do 13.00 hodin.

Rodiče si přinesou občanský průkaz,  rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku ke vzdělávání, kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení k očkování.

Přihlášky a vzor textu čestného prohlášení k očkování jsou ke stažení na webových stránkách školy.

S ohledem na krizovou situaci se k zápisu dostavte bez dítěte a vybavte se  prosím ochrannými pomůckami (rouška a ochranné rukavice).

Do budovy mateřské školy platí zákaz vstupu osobám v karanténě nebo osobám s potvrzenou nákazou (takové osoby si telefonicky nebo elektronicky domluví jiný postup).

Vstup do školy bude řízen a do budovy budou vpouštěny pouze osoby se vztahem k zápisu (jeden z rodičů).

Způsob předání přihlášky

Osobní podání:

V případě osobního podání bude dodržen následující postup, aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách školy:

- Zákonný zástupce si předem telefonicky dohodne přesný čas k podání přihlášky. Sjednat termín si můžete každé pondělí a středu v době od 9:00 do 12:00 hod. (od 15.4. do 4.5.2020).

- Zápis bude probíhat v půlhodinových intervalech v termínu 7.5.2020 od 9:00 do 13:00.

- V případě, že by tento termín někomu nevyhovoval, je možné si telefonicky dohodnout jiný.

- V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor čestného prohlášení k očkování stáhnete na webových stránkách MŠ) a doloží kopii očkovacího průkazu. Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává  Mateřská škola Jamolice, Jamolice č.p.57, příspěvková organizace, stanovila následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, pokud počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.


K R I T E R I A   P R O   P Ř I J E T Í   D Í T Ě T E   D O   M A T E Ř S K É   Š K O L Y

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní  docházky a děti s odloženou školní  docházkou.      10 bodů
2. Děti s trvalým pobytem, které k  31.8.2020 dosáhnou  4 let . 10 bodů
3. Děti s trvalým pobytem, které k  31.8.2020 dosáhnou  3  let.  10 bodů
4. Děti s trvalým pobytem, které k  31.12.2020 dosáhnou  3 let.  5 bodů
5. Děti s celodenní docházkou.  5 bodů
6. Děti z jiných obcí.  3 body

 


Bez ohledu na bodové hodnocení bude vždy přednostně, v souladu s ustanovením § 34 odst.1 školského zákona , přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Od 1.září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí. A dále přednostní přijímání dětí od 3 let k 1.9.2018.
Pro mladší děti bude toto zvýhodňování uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním /případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci/.
Pozn. : neplatí pro děti přednostně přijímané podle § 34, odst. 1 školského zákona.


O přijetí do mateřské školy vždy rozhoduje ředitelka mateřské školy/§ 34odst.3.školského zákona/.


Děti mladší 3 let, které dosáhnou 3 let věku až v průběhu školního roku, pro který se zápis koná,mohou být přijaty pouze pokud to umožňuje kapacita mateřské školy a je-li dítě dostatečně sociálně vyspělé a samostatné. O přijetí těchto dětí rozhoduje ředitelka mateřské školy a zohledňuje vyjádření pediatra a emoční zralost dítěte. Všechny děti před přijetím do mateřské školy musí být zcela hygienicky samostatné. Pořadník pro děti mladší 3 let je určen datem narození.
Účelem kritérií tak není některé děti již předem vyloučit, ale všechny děti určitým způsobem seřadit. Např. děti s trvalým pobytem v určité obci lze zvýhodnit, avšak děti, které mají trvalý pobyt jinde, nelze předem vyloučit.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let.

V den zápisu přijde zákonný zástupce do mateřské školy s občanským průkazem, rodným listem dítěte a vyplněnou přihláškou potvrzenou lékařem. Žádost a přihláška bude zaevidována pod číslem, které bude současně předáno zákonnému zástupci.

Žádosti budou zpracovány a v zákonné lhůtě si rodič vyzvedne rozhodnutí o přijetí.

Pořadník o přijetí  bude nejpozději ve lhůtě 30 dní od zápisu zveřejněn /dítě bude uvedeno pod číslem, které obdrží zákonní zástupci při zápisu/ v mateřské škole.

V Jamolicích 10.3.2020                                                                                     Hana Nekulová, ředitelka školy